Diễn đàn

  • Diễn đàn quốc gia: "Di sản - Sức mạnh của Du lịch Việt Nam"
  • Hội thảo: “Triển vọng của Du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”
  • Talkshow: “Công nghệ mới được ứng dụng trong ngành Du lịch”