Tài liệu hướng dẫn

Lưu ý: Đối với Danh sách khách sạn có giá ưu đãi:

- Đối tượng áp dụng: đại biểu, doanh nghiệp tham dự Hội chợ VITM Cần Thơ 2019

- Thời gian áp dụng: 28/11 - 01/12/2019

I. Danh sách Khách sạn có giá ưu đãi giành cho đại biểu

II. Tài liệu hướng dẫn giành cho các đơn vị có gian hàng